Faktuurvoorwaarden

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten, zijn onze facturen betaalbaar op vervaldag. Facturen welke op vervaldag onbetaald zijn, brengen van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 8 % op.

Alle kosten verbonden aan eventuele aanmaningen of invorderingsprocedures zijn integraal ten laste van de klant, met een minimum van 61,97 EUR per ingevorderde factuur.

Alle prestaties uitgevoerd door de dienstverstrekker of diens medewerkers, zijn steeds in naam en voor rekening van de klant, alsook onder de volledige verantwoordelijkheid van de klant.

De dienstverstrekker, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de volledigheid en/of juistheid van de door haar verwerkte gegevens. Wij nemen dan ook geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor de inhoud, juistheid noch volledigheid van de inlichtingen welke de klant ons ter beschikking stelt.

Zelfs indien de klant aan de dienstverstrekker of een van haar vertegenwoordigers, een volmacht zou verstrekt hebben, zal deze volmacht steeds louter dienen aanzien als bevoegdheid tot ondertekening van documenten voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Klachten inzake facturen zullen om geldig te zijn, binnen de 10 dagen volgend op de factuurdatum per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel moeten toekomen. Daarna wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door de klant.

Enkel de rechtbanken van her arrondissement waaronder de dienstverrichter valt, zijn bevoegd ingeval van betwisting.